انگلیسی برای اهداف خاص

دوره های انگلیسی برای اهداف خاص بر روی واژگان و مهارت های زبانی مورد نیاز برای برقراری ارتباط موثر متمرکز است. بر مهارت خاصی در زبان که برای بهبود آن نیاز دارید تمرکز کنید - دستور زبان • نوشتن • صحبت کردن • گوش دادن • خواندن. انگلیسی مورد نیاز صنعت خود را بیاموزید - پزشکی ، نفت / گاز ، مهمان نوازی و موارد دیگر! دروس گروهی و خصوصی در دسترس است.

اکنون ثبت نام کنید

ترجمه کردن "