Anile & Règleman ranbousman

Règleman anilasyon BEI a:

Rejè aplikasyon an
 • Si BEI pa aksepte aplikasyon ou, oswa si se aplikasyon F-1 viza ou rejte, BEI pral remèt tout frè yo peye, eksepte frè enskripsyon an.
Anile Pwogram - Tout Pwogram
 • Si yon klas ki pa te kòmanse anile pa BEI, yon ranbousman konplè nan tout frè yo pral bay.
 • Si yon klas ki te kòmanse anile pa BEI, pral yon ranbousman repati nan ekolaj rès pral bay. Pral ranvwaye lajan pou peye lekòl ekolaj dwe kalkile ki baze sou pousantaj yo pibliye chak semèn.
 • BEI rezève dwa pou anile yon klas nenpòt ki lè.
Anilasyon Elèv yo ak Non-Montre yo - Tout Pwogram yo
 • Si ou anile pwogram ou anvan premye dat la kòmanse nan akò kontra ou oswa pa janm ale nan klas (pa gen okenn-montre), BEI ap ranbouse ou lajan ou peye tout frè yo peye, eksepte frè enskripsyon an. *
 • * Si yon aplikan aksepte pa BEI antre nan Etazini yo sou yon Fòm I-20 jwenn nan BEI ak imedyatman anule anvan yo kòmanse nan pwogram nan pwograme oswa pa janm ale nan klas (pa gen okenn-montre), BEI rezève dwa a kenbe tout chaj aplikab yo. nan premye sis semèn yo nan premye peryòd enskripsyon an. (Premye enskripsyon elèv I-20 se 14 semèn). Pral ranvwaye lajan pou peye lekòl ekolaj dwe kalkile ki baze sou pousantaj yo pibliye chak semèn.

Règleman BEI a pou ranbousman an:

Retrè - Tout Pwogram - Premye Enskripsyon Elèv yo
Peryòd Enskripsyon Longè: 4 semèn oswa mwens
 • Si ou retire ou nan pwogram ou an, BEI rezève dwa pou kenbe tout frè ekolaj yo.
Peryòd Enskripsyon Longè: 5 semèn +
 • Si ou retire ou nan pwogram ou an nan kat premye semèn klas ou yo, BEI ap kenbe premye kat semèn ekolaj yo ak frè yo kòm yon frè ki pa ranbousab. Ou pral kalifye pou yon ranbousman lajan pou peye lekòl kalkile sou tout semèn ki rete nan dire kontra pwogram ou an. Pral ranvwaye lajan pou peye lekòl ekolaj dwe kalkile ki baze sou pousantaj yo pibliye chak semèn.
 • Si ou retire nan pwogram ou an apre kat semèn yo nan klas, men anvan oswa nan pwen milye a nan longè pwogram kontra ou a, ou pral kalifye pou yon ranbousman ki baze sou yon kalkil prorrate nan semèn yo rès nan pwogram etid ou an. Ranbousman sa a ap kalkile nan dènye jou ou anrejistre nan prezans. Pral ranbousman ekolaj Prorate ap kalkile ki baze sou tarif yo pibliye chak semèn.
 • Si ou retire ou nan pwogram ou an apre pwen entèmedyè klas ou yo, ou pa pral kalifye pou yon ranbousman.
Retrè - Tout pwogram - Enskripsyon elèv ki vin apre yo
 • Si ou retire ou apre ou fin konplete premye peryòd enskripsyon an men anvan oswa nan pwen milye a nan nenpòt ki peryòd enskripsyon ki vin apre, BEI ap kenbe yon kantite lajan refòme nan lajan pou peye lekòl pou peryòd sa a. Pral ranvwaye lajan pou peye lekòl ekolaj dwe kalkile ki baze sou pousantaj yo pibliye chak semèn.
 • Si ou anile apre pwen milye a nan nenpòt peryòd enskripsyon ki vin apre, BEI ap kenbe tout ekolaj la pou peryòd sa a.

PWOSESIS RANVWA BEI A:

 • Ranbousman yo pral bay trant (30) jou kalandriye nan dat la dokimante nan detèminasyon soti nan anilasyon ou, oswa retrè nan peryòd enskripsyon an.
 • Si yon elèv enskri nan yon ajan otorize, ranbousman an ap bay pati ki te fè peman sou non elèv la. Si yon ajan sèlman fè yon peman, se responsablite elèv la pou kontakte ajan an dirèkteman pou nenpòt demann ranbousman. BEI pa responsab pou okenn tranzaksyon ki fèt ant elèv yo ak ajan yo.
 • Lè y ap detèmine kantite semèn, BEI ap konsidere yon semèn pasyèl menm jan ak si yo te konplete yon semèn antye, depi elèv la te prezan omwen yon jou pandan semèn ki pwograme a.
 • Si yon elèv ki nan yon Kite nan absans pa retounen nan rezime syans, ranbousman (si sa aplikab) yo pral trete selon politik BEI a Ranbousman.
 • Si yon elèv ki te kòmanse klas retire anvan yo ranpli pwogram kontra yo, elèv la pa pral resevwa okenn rabè ekolaj pou sesyon yo te ale nan. Olye de sa, yo pral peye ekolaj la nan pousantaj regilye a pou tout sesyon yo te fini ak Regleman Creole anile ak Ranbousman an pral aplike nan nenpòt sesyon pasyèl te ale nan.
 • Frè Plan peman yo pa ranbousab.

DISPOZISYON POU RECHANJE AK KONPLÈ KLAS PWOGRAM ESPESYAL:

 • Pou fè yon lòt randevou pou yon klas, elèv Pwogram Espesyal yo oblije bay omwen yon avi 12 èdtan anvan klas la pwograme a. Si ou pa ale nan klas pwograme ou, oswa si ou mande pou pran yon lòt randevou ak mwens pase yon avi 12 èdtan, yo pral chaje ou a tout pousantaj pou tout klas la.
 • Yo pa ka repwograme mwayen semi-prive ak ansèyman an gwoup sòf si TOUT elèv yo dakò pou pran yon lòt randevou pou klas la avèk yon avi omwen 24 èdtan.
 • Chak ven (20) sesyon ansèyman nan enstriksyon semi-prive oswa prive yo dwe ranpli nan yon santèn katreven (180) jou soti nan jou a kòmanse pwograme nan klas yo. Nimewo a nan sesyon pa fini nan yon santèn katreven (180) jou yo pral pèdi pa elèv la.
Tradwi »