Avantaj Depatman RSS BEI a

  • Klas Non-Pri pou Elèv ki Kalifye yo
  • Sipò pou lang (Arab, Dari, Farsi, Franse, Pashto, Ris, Panyòl, Swahili, Tik, Ikrenyen, Oudou)
  • Karyè konseye
  • Konsèy akademik
  • Sèvis sipò ki disponib
  • Sipò referans pou patnè nou yo

Byenveni nan Patisipasyon Kominotè Depatman Refijye

Bilingual Education Institute (BEI) ap sèvi elèv refijye ak imigran depi 40 ane.

Pandan trant dènye ane ki sot pase yo, BEI te bay plizyè milye nouvo imigran, refijye, asilye, viktim trafik yo, ak vizitè ki soti aletranje ki reprezante tout nivo sosyal, edikasyon, etnik ak ekonomik.

Jake Mossawir
Direktè Egzekitif

Ki moun ki nou

BEI bay elèv nou yo bon jan kalite ansèyman, sa ki motive yo pou yo reyisi nan domèn akademik, biznis, ak nan kominote mondyal ak lokal yo. Reyalizasyon nan domèn sa yo pèmèt elèv nou yo aprann lang epi pèmèt yo demontre pwogrè nan kapasite lang yo.

Eksperyans nou

BEI gen eksperyans nan ansèyman angle nan divès kapasite: Alfabetizasyon debaz, ESL, Pwogram Entansif Angle, Preparasyon pou Travay, ak ESL nan espas travay ki gen ladan men se pa sèlman kou sekirite ak kou vokabilè ki gen rapò ak travay.

Klas ki gen rapò ak travay nou yo te travay ak anpil diferan kalite endistri: sèvis manje, restoran, ak otèl, fabrikasyon, ak izolasyon chofaj ak refwadisman.

BEI fè pati yon Houston Refugee Consortium nan founisè sèvis refijye ki te travay an patenarya pou 15 dènye ane yo. Konsòsyòm ajans patnè yo ap pataje finansman Eta a tankou RSS, TAG, ak TAD nan yon efò pou bay refijye ki te reyenteze nan Houston sèvis ki pi efikas ak konplè.

Pou 10 ane ki sot pase yo, BEI se kontraktè prensipal pou tout Pwogram Sèvis Edikasyon RSS epi li gen anpil eksperyans nan fòmasyon, konsiltasyon, ak kontwole konfòmite pwogram ak fiskal pou asire rezilta siksè pwogram patenarya yo.


Refere yon elèv

Pwogram ak Sèvis nou yo pa koute pou kliyan ki satisfè kritè kalifikasyon yo. Nou ofri klas lang angle, klas Alfabetizasyon, Travay-Sit angle pou anplwayè yo, ak plis ankò; Plus sèvis sipò pou ede elèv yo ranpli plan edikasyon yo.

Patnè nou yo

Tradwi »