ລົງທະບຽນຮອດວັນທີ 15 ເມສາ 2021, ແລະຮັບເອົາ:

  • ຄ່າສະ ໝັກ ຟຣີ
  • ການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຟຣີ
  • ຫ້ອງຮຽນ Online ຫລື On-Campus