ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁਨਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖਾਸ ਹੁਨਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ - ਵਿਆਕਰਣ • ਲਿਖਣਾ • ਬੋਲਣਾ • ਸੁਣਨਾ • ਪੜ੍ਹਨਾ. ਮੈਡੀਕਲ, ਤੇਲ / ਗੈਸ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ - ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖੋ! ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਬਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.

ਹੁਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਅਨੁਵਾਦ "