මෙහෙවර

මෙහෙවර ප්රකාශය

Cross ලදායී ගෝලීය හවුල්කාරිත්වයන්, අන්තර්ග්‍රහණය, ස්වයං දැනුවත්භාවය සහ නව්‍ය ද්‍රව්‍ය හා සේවා උපයෝගී කර ගනිමින් හරස් සංස්කෘතික පරිසරයන් තුළ අවබෝධය සමඟ සන්නිවේදනය ළඟා කර ගැනීම අරමුණු කරගත් අද්විතීය ඉගෙනුම් අත්දැකීම් නිර්මාණය කිරීම.

 

දැක්ම ප්රකාශය

ලොව පුරා අවබෝධය සමඟ සන්නිවේදනය යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම.

අත්දැකීම් BEI

අප වෙත පැමිණ BEI අත්දැකීමට අපි ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු. කරුණාකර, ඔබම බලන්න එන්න!

සංචාරයක් උපලේඛනගත කරන්න
පරිවර්තනය »