සියලුම සේවාදායකයින් අවම වශයෙන් අවුරුදු 16 ක් විය යුතුය, එක්සත් ජනපදයේ අවුරුදු 5 ක් හෝ ඊට අඩු කාලයක් ජීවත් විය යුතු අතර පහත සඳහන් අවශ්‍යතා සපුරාලිය යුතුය:

  • සරණාගත තත්ත්වය - ඕනෑම රටක සිට
  • අසයිලි තත්වය - සරණාගතභාවය ලබා දිය යුතුය / අනුමත කළ යුතුය
  • පාරෝලි - කියුබාවෙන් හෝ හයිටියෙන්
  • එස්.අයි.වී. - විශේෂ සංක්‍රමණ වීසා ලබන්නා
  • මිනිස් ජාවාරමේ වින්දිතයා - සෞඛ්‍ය හා මානව සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමත ලිපිය

ලියාපදිංචි වීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි: 

  1. I-94 හෝ ස්ථිර නේවාසික කාඩ්පත (හරිත කාඩ්පත) 
  2. සමාජ ආරක්ෂණ කාඩ්පත (තිබේ නම්)