උණුසුම් ගිම්හානය… උණුසුම් ප්‍රවර්ධන !!!

BEI හි ගිම්හාන උසස්වීම් දීර්ඝ කර ඇත! ඔබට ඇති අවස්ථාව අතපසු නොකරන්න ආරම්භයක් ඔබේ ඉගෙනුම් ගමන දැන්!

මාර්ගගත හෝ කැම්පස් පන්ති.
කුඩා හා ආරක්ෂිත කැම්පස්
නම්යශීලී කාලසටහන.
අවුරුදු 39 ක විශිෂ්ටත්වය !!!