Malunga ne-RSS yeSebe le-RSS

 

  • Iiklasi ezingabizi ndleko zabaFundi abafanelekayo
  • Language Support (Arabic, Dari, Farsi, French, Pashto, Russian, Spanish, Swahili, Turkish, Ukrainian, Urdu)
  • Ukucebisa ngemisebenzi
  • Iingcebiso ngezifundo
  • Iinkonzo zenkxaso ezikhoyo
  • Inkxaso yokudlulisela kumaqabane ethu

Wamkelekile

Ukuthatha inxaxheba kwabahlali kwiCandelo leembacu

Iziko lemfundo yeeLwimi ezimbini (i-BEI) sele lineminyaka engama-40 linceda abafundi abaziimbacu nabasuka kwamanye amazwe. Ebudeni beminyaka engamashumi amathathu edlulileyo, iBEI ibonelele ngeeklasi ze-ESL kumawaka abantu abatsha abasuka kwamanye amazwe, iimbacu, amaxhoba, amaxhoba okurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni, kunye neendwendwe ezisuka phesheya ezimele onke amanqanaba ezentlalo, ezemfundo, ezobuhlanga kunye nezoqoqosho. I-BEI ibonelela ngemfundo esemgangathweni kubafundi bethu, ibakhuthaza ukuba baphumelele kwizifundiswa, kushishino, nakuluntu lwehlabathi nolwasekhaya. Impumelelo kwezi nkalo ixhobisa abafundi bethu ekufundeni ulwimi kwaye ibenze babonise ukuhambela phambili kubuchule babo bolwimi. I-BEI inamava ekufundiseni isiNgesi kwiinkalo ezahlukeneyo: i-Basic Literacy, i-ESL, iNkqubo yesiNgesi enzulu, i-Job Readiness, kunye ne-Workplace ESL kuquka kodwa ingaphelelanga kukhuseleko kunye nezifundo ezinxulumene nomsebenzi wokuthetha kunye nesigama. Iiklasi zethu ezinxulumene nomsebenzi zisebenze neendidi ezininzi ezahlukeneyo zemizi-mveliso: inkonzo yokutya, iiresityu, neehotele, ukuvelisa, ukufudumeza nokupholisa izinto zokupholisa. I-BEI yinxalenye ye-Houston Refugee Consortium yababoneleli ngenkonzo yeembacu abebesebenza ngokubambisana kule minyaka ili-15 idlulileyo. I-Consortium yee-arhente iqabane labelana ngenkxaso-mali yeSizwe efana ne-RSS, i-TAG, kunye ne-TAD kumzamo wokubonelela ngeenkonzo ezisebenzayo nezipheleleyo kwiimbacu ezibuyiselwe e-Houston. Kule minyaka ili-10 idlulileyo, i-BEI ibiyeyona khontraktha ephambili kuzo zonke iiNkqubo zeeNkonzo zeMfundo zeRSS kwaye inamava abanzi kuqeqesho, ukubonisana, nokubeka iliso kuthotyelo lwenkqubo nolwemali ukuqinisekisa iziphumo eziyimpumelelo zeenkqubo zentsebenziswano.

Ngowe-1988, iBEI yayisesinye sezikolo ezimbalwa zabucala eTexas ezigunyaziswe yi-US Immigration and Naturalization Service ukuba zifundise isiNgesi neCivics kubaphambukeli abasandul’ ukuvunyelwa ngokusemthethweni nabafumene uxolelo kummandla waseHouston. Kwi-1991, i-BEI yaba yi-consortium subcontractor kunye ne-Houston Community College System ibonelela nge-ESL (amanqanaba 1, 2 & 3) exhaswa ngemali nguMthetho woLwazi lokuFunda nokuBhala weSizwe (NLA) we-1991, PL 102-73. Ngo-1992, i-BEI yawongwa ngenkxaso-mali yokufikelela ebantwini liPhulo leRhuluneli elichasene noCalucalulo lwezeNgqesho, apho i-BEI yafumana iwonga elincomekayo kwiRhuluneli ngeenkonzo ezibonelelwayo. Ukususela ngowe-1995 ukuya kowe-1997, iBEI ibonelele ngabafundi, uninzi lwabo olwaluziimbacu, Uqeqesho loLawulo lweOfisi yeeLwimi ezimbini. Inkqubo yaxhaswa ngemali yi-JTPA Isihloko II-A, II-C/ Houston Works. Ngo-1996, i-BEI yafumana inkxaso-mali ye-Texas Citizenship Initiative (Citizenship Outreach) evela kwi-TDHS, i-Ofisi yoMfuduko kunye neMicimbi yeeMbacu. I-BEI ibikhonza iimfuno zemfundo yabemi beembacu eHarris County ukususela ngo-1991, nge-RSS, TAG, kunye nezibonelelo ze-TAD ezivela kwi-TDHS, namhlanje yaziwa ngokuba yi-HHSC.

UGordana Arnautovic
Mlawuli Jikelele

Qhagamshelana nathi

    Partners zethu

    Humusha »