IsiNgesi ngeenjongo ezithile

IsiNgesi kwizifundo zeenjongo ezithile sijolise kwisigama nakwizakhono zolwimi eziyimfuneko kunxibelelwano olusebenzayo. Gxila kubuchule bolwimi obuthile ekufuneka ubuphucule- Igrama • Ukubhala • Ukuthetha • Ukumamela • Ukufunda. Funda isiNgesi osifunayo kwishishini lakho-kwezonyango, ioyile / irhasi, ukubuk 'iindwendwe, nokunye okuninzi! Izifundo zamaqela neziZimeleyo ziyafumaneka.

Bhalisa ngoku

Humusha »